Patientsäkerhet inom sjukvården

Interpellation 2005/06:179 av Lantz, Kenneth (kd)

av Lantz, Kenneth (kd)

den 22 december

Interpellation 2005/06:179 av Kenneth Lantz (kd) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Patientsäkerhet inom sjukvården

I december 2005 konstaterade landstingsrevisorerna i Stockholm att uppskattningsvis mellan 400 och 600 patienter varje år avlider på grund av felbehandlingar inom sjukvården. De vanligaste misstagen rör läkemedelshanteringen, hygienen inom vården, samt fallskador på vårdinstitutioner. Rapporteringen är dock långt ifrån fullständig, eftersom det saknas både nationella studier och en central incidensrapportering. Detta gör att mörkertalet är stort och det är inte orimligt att tänka sig att så många som 800 patienter dör på grund av felbehandling varje år. Det skulle vara motsvarande siffra för Sverige om man översätter de ingående amerikanska studier som gjorts på området. Antalet är dock inte intressant i sammanhanget; en patient som dör på grund av felbehandling är en för mycket. Det alarmerande är att kvalitetssäkringen släpar efter. Vi har förmågan att bota och lindra fler sjukdomar än någonsin i dag, men fortfarande finns inget säkert system för att eliminera dödsfall och skador till följd av den mänskliga faktorn. Vi har nolltolerans som mål för antalet olyckor i trafiken och inom flyget utreds minsta incident. De stora brister som föreligger på patientsäkerhetens område hade aldrig accepterats inom något annat område.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra patientsäkerheten inom sjukvården?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2005-12-22 Svar fördröjt anmält: 2006-01-17 Anmäld: 2006-01-17 Besvarad: 2006-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.