Äldreomsorgens beredskap för spridningen av covid-19

Interpellation 2019/20:394 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I jämförelse med våra nordiska grannländer sticker Sverige ut i antal smittade och avlidna i covid-19. Att viruset fortsätter sprida sig på våra äldreboenden är förödande för de gamla, som nu utgör en tredjedel av dödsfallen. 

Att det är sådana markanta skillnader mellan länderna och antal avlidna menar både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har sin förklaring i att Sverige registrerar antalet avlidna på ett annat sätt än våra grannländer. Sverige registrerar de smittade som avlidit på äldreboenden, vilket andra länder inte alltid gör, menar man. Samtidigt begränsades testningen av misstänkta fall i Sverige i ett tidigt skede, varför mörkertalet av egentligt antal dödsfall i covid-19 kan misstänkas vara större än redovisat. 

Bristen på fullgod skyddsutrustning har hittills lett till skyddsstopp på ett (1) äldreboende, vilket innebar att de boende som smittats inte kunde vårdas. Det finns en stor risk att detta kan komma att ske på fler boenden, då personalen i dagsläget inte har möjlighet att skydda sig mot viruset och därför kan smittas och föra smittan vidare. Situationen riskerar att bli som i Spanien, där personalen till slut flydde sina arbeten och de äldre övergavs. Italien har drabbats av ett stort antal dödsfall bland vårdpersonal som smittats av covid-19 på sin arbetsplats. 

Samtidigt som skyddsutrustning är en bristvara finns också stora problem för personal inom hemtjänsten att ens ha möjlighet eller kunskap att hålla en fullgod handhygien mellan besöken. Äldre larmar om att de är rädda för att bli smittade då personalen som besöker dem inte har vare sig handskar eller handsprit. Risken för att smittan fortsätter breda ut sig under dessa förhållanden är stor. 

Antalet intensivvårdsplatser har fördubblats för att omställningen av vården fortskrider. Trots det är antalet intensivvårdsplatser fortfarande mycket begränsat. 

Jag vill med anledning av det ovan anförda fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Är det ministerns uppfattning att skillnaderna i antal avlidna i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer beror på att vi har olika sätt att registrera dessa? Förs dialog med övriga länder om att börja registrera likvärdigt? 
  2. Vilka åtgärder ämnar ministern och regeringen vidta för att stoppa spridningen av covid-19 på våra äldreboenden och säkerställa att de äldre får den vård de behöver? 
  3. Anser ministern att utbildningsmaterialet om hygien är en tillräcklig åtgärd för att stoppa smittspridningen inom hemtjänsten? Har fler åtgärder förberetts? 
  4. Uppfattar ministern att antal intensivvårdsplatser kommer att svara upp mot behovet som kommer att finnas när patienter sjuka i covid-19 behöver intensivvård?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-04-17 Överlämnad: 2020-04-20 Anmäld: 2020-04-21 Sista svarsdatum: 2020-05-04 Svarsdatum: 2020-05-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)