amfibiekåren

Interpellation 2004/05:159 av Enström, Karin (m)

av Enström, Karin (m)

den 18 november

Interpellation 2004/05:159

av Karin Enström (m) till försvarsminister Leni Björklund om amfibiekåren

Försvarsmakten har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. När man beslöt att lägga ned de gamla kustartilleriförbanden växte en ny typ av förband fram, amfibieförbanden. Dessa skapades med bland annat en världsunik kompetens, rörlig strid i skärgården. Då inget annat land i världen besitter denna kompetens är vår kunskap internationellt efterfrågad. Detta visar sig, bland annat av de intresseförfrågningar som FN framfört till Sverige de senaste åren.

I försvarspropositionens förslag till ny grundorganisation föreslås bland annat att Amf 1 i Vaxholm flyttas till Berga samt att Amf 4 och AmfSS ska läggas ned. Den arbetsrättsliga lagstiftningen medger inte att den nuvarande personalbundna kompetensen kan medfölja flytten till Berga. Detta kombinerat med nedläggningarna av Amf 4 och AmfSS gör att samtliga i dag tjänstgörande amfibieofficerare, ett helt vapenslag, hamnar på riksturordningslistan med väldigt begränsade möjligheter att återgå i amfibisk tjänst. Detta på grund av att turordningskretsar är kopplade till ortsbegrepp och riksturordning för uppsagd personal. Således kommer det nya amfibieregementet på Berga att i första hand bemannas av personal som i dag är stationerad på Berga, utan någon amfibiekompetens. Detta kombinerat med den uppsägning på grund av arbetsbrist som ÖB nu är tvungen att lägga fram leder till att amfibiekåren urholkas. Den amfibiekompetens man byggt upp riskerar att helt försvinna när officerare inom skrået sägs upp och försvinner från Försvarsmakten.

Jag vill nu mot denna bakgrund ställa frågan till försvarsminister Leni Björklund:

Vilka åtgärder tänker hon vidta för amfibiekårens fortsatta överlevnad och hur har hon tänkt att bevara den kompetens som officerare inom amfibiekåren i dag besitter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-11-18 Anmäld: 2004-11-18 Svar fördröjt anmält: 2004-11-25 Sista svarsdatum: 2004-12-02 Besvarad: 2004-12-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.