Ansvarsfrågan vid läckande gamla fartygsvrak

Interpellation 2006/07:676 av Ehn, Tina (mp)

av Ehn, Tina (mp)

den 16 augusti

Interpellation

2006/07:676 Ansvarsfrågan vid läckande gamla fartygsvrak

av Tina Ehn (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I svenska vatten och i kustkommunerna i Sverige finns en fråga som dyker upp under sommarsäsongen när skärgården är som vackrast – hotet från läckande gamla fartygsvrak.

Vrak från tiden efter 1914 tillhör denna kategori. Flertalet fartyg sänktes under krigsåren och många med last av olja, ammunition, bensin och med skrov som sakta men säkert rostar, en process som är beroende på salthalt, strömmar och skrovkonstruktion.

På västkusten har frågan varit levande genom projekt Skagerrak som under perioden 2003–2007 har haft ett samarbete i regionerna Skagerrak i Danmark, Sverige, Norge genom ett EU-projekt. En av delarna har varit att kartlägga och fördjupa kunskapen om dessa gamla läckande vrak.

Det lär finnas runt 3 400 fartyg på havets botten i svenska, norska och danska vatten. Alla är inte stora och läckande olja, men det finns ett antal som uppskattas som hotande ifall en större läcka plötsligt skulle ske. Ett fartygsvrak, S/S Skytteren, som undersöktes av den svenska kustbevakningen i samarbete med Region väst och svenska försvaret 2005, visade att vraket läckte olja ur gamla sönderrostade svetsfogar, ett läckage uppskattat till 1 000 liter per dygn.

Under tiden som fartygen läcker och kustkommunerna ständigt får frågor runt dessa fartyg ligger ansvarsfrågan som en ouppklarad del. Om olyckan inträffar och ett plötsligt oljeutsläpp från något av dessa vrak sker finns en stor risk att kustkommunerna får ett arbete och en kostnad som kan bli ohållbar. De negativa miljöeffekter som kan bli följden av ett kraftigt läckage från dessa skepp är sådana som påverkar fisket, turismen och havets ekosystem.

Två saker bör tas i beaktande; ett är ansvarsfrågan vid ett läckage, det andra är hur man ska kunna finansiera en oljeuppsamling från dessa fartygsvrak.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern:

Hur avser ministern att tydliggöra ansvarsfrågan för de läckande fartygen?

Hur avser ministern att verka för att kustkommunerna ska få möjlighet till den beredskap som kan behövas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16 Sista svarsdatum: 2007-08-30 Besvarad: 2007-08-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.