Arbetet med de internationella kunskapsmätningarna

Interpellation 2021/22:206 av Kristina Axén Olin (M)

av Kristina Axén Olin (M)

till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

I den slutgiltiga redovisningen av betygen för eleverna i årskurs 6 som Skolverket publicerade i höstas visade det sig att var fjärde elev har icke godkänt i något ämne. Detta är helt oacceptabla siffror.

Vi vet i dag för lite om vad eleverna faktiskt lär sig i skolan. Verktygen för att mäta kunskaper är bristfälliga och ger inte tillräckligt underlag för att kunna fatta nödvändiga beslut om åtgärder för svensk skola. Sverige saknar egna kunskapsmätningar men deltar i internationella kunskapsmätningar. Pisa, Timss och Pirls är exempel på internationella kunskapsmätningar som Sverige deltar i.

Det är bra att vi deltar i internationella kunskapsmätningar. Men tyvärr har inte regeringen och ansvarig myndighet, Skolverket, hanterat Sveriges deltagande i dessa mätningar korrekt. Det har förekommit felaktig exkludering av elevgrupper, vilket gett en felaktig bild av elevernas resultat.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lina Axelsson Kihlblom följande:

 

  1. Anser statsrådet att det är viktigt att Sverige deltar i internationella kunskapsmätningar, och avser statsrådet vidta några åtgärder utifrån sin ståndpunkt​?
  2. Anser statsrådet att Sverige har hanterat de internationella kunskapsmätningarna, Pisa, Timss och Pirls, enligt regelverket?
  3. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att de internationella kunskapsmätningar som Sverige i framtiden deltar i ska genomföras korrekt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-10 Överlämnad: 2021-12-13 Anmäld: 2021-12-14 Svarsdatum: 2022-01-21 Sista svarsdatum: 2022-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.