Arbetsförmedlingens tillgänglighet

Interpellation 2021/22:40 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

En välfungerande Arbetsförmedling är en viktig förutsättning för ett växande Sverige. Den reformering av myndigheten som i skrivande stund pågår kommer därför att vara av stor betydelse även långt fram i tiden, och fordrar goda och genomtänkta beslut.

Sverige är ett till ytan stort land. Förutsättningarna för service och tillgänglighet i myndigheters verksamheter varierar stort i olika delar av landet. Arbetsförmedlingen är i detta avseende inget undantag. Varierande lokala förutsättningar påverkar möjligheterna till en nära och effektiv service.

Att enskilda upplever kontakten med Arbetsförmedlingen som tillgänglig, effektiv och god är inte bara en kvalitetsfråga utan även en legitimitetsfråga. Dessvärre är mitt intryck, efter samtal med bland annat väljare, partimedlemmar och enskilda, att Arbetsförmedlingens tillgänglighet och likvärdighet i hela landet upplevs vara behäftad med brister. Detta är särskilt tydligt när det kommer till stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Att Arbetsförmedlingen upplevs som nära och tillgänglig betyder inte nödvändigtvis att det måste finnas ett lokalkontor i varje kommun – fokus måste ligga på det praktiska utfallet. Att öka förtroendet för Arbetsförmedlingen i hela landet och för alla arbetssökande är en avgörande legitimitets- och framtidsfråga.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

  1. Finns det några konkreta mål uppsatta för tillgängligheten till Arbetsförmedlingen som regeringen följer upp?
  2. Vad anser ministern är en rimlig nivå för hur snabbt man ska kunna komma i kontakt med en arbetsförmedlare samt få en återkoppling, generellt sett?
  3. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att förbättra tillgängligheten för inskrivna hos Arbetsförmedlingen generellt, men inte minst för personer med funktionsnedsättning?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-10-12 Överlämnad: 2021-10-12 Anmäld: 2021-10-13 Sista svarsdatum: 2021-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.