Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås

Interpellation 2013/14:131 av Thorell, Olle (S)

av Thorell, Olle (S)

den 18 november

Interpellation

2013/14:131 Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås

av Olle Thorell (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås ska läggas ned. Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket har fått kraftigt reducerade anslag. Budgeten är drygt 20 procent lägre i dag jämfört med 2006. Nu tvingas verket till ytterligare nedskärningar på grund av detta. Antalet distrikt minskar från tio till fem – och ska i fortsättningen kallas för regioner. Kontoret i Västerås läggs ned och det nya regionkontoret placeras i Örebro.

Arbetsmiljöverket arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet. Det är ett mycket viktigt uppdrag. Antalet inspektörer har också minskat, från 381 personer 2006 till dagens 280. Det har medfört att antalet inspektioner på våra arbetsplatser har minskat med en fjärdedel.

Regeringen har dessutom lagt ned Arbetslivsinstitutet, som hade en världsledande ställning inom arbetsmiljöforskningen, och kraftigt beskurit anslagen till företagshälsovården. Risken är stor att ohälsa och olycksfall ökar på våra arbetsplatser med anledning av alla dessa försämringar. Det är inte acceptabelt!

Min fråga till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson är:

Vilka åtgärder kommer arbetsmarknadsministern att vidta för att minska risken för ohälsa och olycksfall i arbetslivet nu när kraftiga nedskärningar har genomförts inom arbetsmiljöområdet, till exempel genom att lägga ned Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-18 Anmäld: 2013-11-19 Svar fördröjt anmält: 2013-11-29 Sista svarsdatum: 2013-12-02 Besvarad: 2013-12-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)