Arbetsskadeförsäkringen

Interpellation 2005/06:119 av Lantz, Kenneth (kd)

av Lantz, Kenneth (kd)

den 18 november

Interpellation 2005/06:119 av Kenneth Lantz (kd) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Arbetsskadeförsäkringen

Arbetsskadeförsäkringen var i början av 1990-talet föremål för stora förändringar. 1993 slopades den särskilda arbetsskadesjukpenningen och beviskraven för vad som klassas som arbetsskada skärptes. Under våren 2002 tog riksdagen åter ställning till bevisregeln och sänkte då kraven.

Trots dessa förändringar kvarstår stora brister både i regelsystemet och i tillämpningen av arbetsskadeförsäkringen. Försäkringskassans handläggningstider är fortfarande för långa och varierar över landet. En del av bristerna påtalades redan i betänkandet Den framtida arbetsskadeförsäkringen (SOU 1998:37) och i samband med behandlingen av proposition 2001/02:81. Faktum kvarstår att dagens arbetsskadeförsäkring inte fungerar tillfredsställande.

Ett alternativ till nuvarande försäkring vore att föra över den på arbetsmarknadens parter som en obligatorisk ansvarsförsäkring. Det har man gjort i Norge och i Finland med resultat att arbetsskadorna minskat. En privatiserad arbetsskadeförsäkring ger företagen rätt incitament att satsa på förebyggande åtgärder eftersom de då kan hålla nere premierna. Premierna och ersättningarna kommer med denna modell att variera mellan olika sektorer, eftersom risken för arbetsskada är olika i olika branscher. Detta skulle vara ett sätt att förstärka försäkringsmässigheten i socialförsäkringarna, vilket också regeringens egen utredare betonat behovet av.

Min fråga till statsrådet är därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förstärka försäkringsmässigheten i arbetsskadeförsäkringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-11-18 Anmäld: 2005-11-21 Svar fördröjt anmält: 2005-11-24 Besvarad: 2005-12-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.