arvsskatt mellan makar

Interpellation 2002/03:410 av Ekström, Anne-Marie (fp)

av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 12 maj

Interpellation 2002/03:410

av Anne-Marie Ekström (fp) till finansminister Bosse Ringholm om arvsskatt mellan makar

I dag tvingas en efterlevande make betala arvsskatt när den andra parten avlidit. På grund av dagens höga taxeringsvärden på småhus kan detta slå mycket hårt mot den efterlevande maken. Det kan bli omöjligt att bo kvar i den gemensamma bostaden och i stället kan man tvingas att sälja för att kunna betala arvsskatten. Det är orimligt att en kvarlevande make ska tvingas gå från hus och hem för att hon eller han tvingas betala arvsskatt på en gemensam bostad.

Hösten 2002 tillsattes en utredning, Egendomsskattekommittén, med uppgift att se över regler om fastighetsskatt på småhus med mera samt arvs- och gåvoskatt. Ur kommittédirektivet framgår det att utredningen ska vara klar före utgången av december 2003 men att frågan om beskattning av arv mellan makar ska behandlas med förtur.

I januari 2003 presenterades således ett delbetänkade (SOU 2003:3) som bland annat innehöll ett förslag till att slopa arvsskatten mellan makar. I förslaget ingick också att lagstiftningen skulle kunna träda i kraft den 1 juli 2003. Från och med detta datum skulle en efterlevande make kunna bo kvar och inte vara tvungen att sälja huset för att kunna betala arvsskatten för detsamma.

Trots att regeringen prioriterade den delen i utredningen som handlar om arvsskatt mellan makar har ännu ingen proposition aviserats på området. Inte heller har nämnts om försening. Tystnaden är total.

Tyvärr sprids information i medierna om lagen som om den redan vore beslutad. Det kanske vore på plats åtminstone med en dementi och förklaring varför lagen dröjer. Det kan knappast vara så att regeringen tvekar över finansieringen eftersom kommittén är tvungen att finansiera sina skattesänkningar, och så hade även skett på detta område. Man kan inte tolka regeringens tystnad på något annat sätt än att den är ointresserad av att lösa skatteproblemet som tvingar de efterlevande makarna från hus och hem.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga vad finansministern kommer att vidta för åtgärder för att en förändring av reglerna för arv mellan makar inte fördröjs ytterligare.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-05-12 Anmäld: 2003-05-12 Sista svarsdatum: 2003-05-26 Svar fördröjt anmält: 2003-05-27 Besvarad: 2003-06-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.