Åtgärder för arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn

Interpellation 2020/21:310 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

De största arbetsmiljöproblemen finns i kommuner och regioner och då framför allt inom vård- och omsorgssektorn.

Enormt höga sjuktal bland personal i kvinnodominerade verksamheter som sjukvård, skola och omsorg visar på varaktiga brister i arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverkets inspektioner visade att hela 90 procent av de särskilda boendena fick anmärkningar gällande arbetsmiljön. De brister som Arbetsmiljöverket upptäckte handlade bland annat om det förebyggande arbetsmiljöarbetet, till exempel att arbetsgivaren inte har undersökt och åtgärdat risker på jobbet. De fysiska riskerna – som tunga lyft, stress eller dylikt – är en viktig del som uppmärksammats men även hur arbetsgivare hanterat personalens höga arbetsbelastning. 

Coronakrisen har förvärrat situationen för personalen inom äldreomsorgen än mer, och personalen har i vissa situationer även riskerat sina liv på grund av att det saknats adekvat skyddsutrustning under deras arbete.

Med de ökade arbetsmiljöanmärkningarna och den svåra arbetsmiljösituationen för arbetstagare krävs nu omedelbara åtgärder.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-01-15 Överlämnad: 2021-01-16 Anmäld: 2021-01-19 Sista svarsdatum: 2021-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.