Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

Interpellation 2009/10:276 av Bergström, Sven (c)

av Bergström, Sven (c)

den 4 mars

Interpellation

2009/10:276 Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

av Sven Bergström (c)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Under lång tid har ett medvetet arbete pågått i samhället för att förbättra miljön och förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Arbetsgivarna har ansvaret för bullerminskningar och att anställda i bullriga miljöer använder hörselskydd.

Det är emellertid inte slut på bullret för att arbetsplatserna blivit bättre. Faktum är att ljudnivån har ökat i det övriga samhället och att cirka en och en halv miljon svenskar lider av tinnitus – ständigt sus och/eller pipande ljud i öronen som till dags dato i de flesta fall inte verkar gå att bota.

Sedan skyddsutrustning blivit obligatorisk i industrin är det ofta hög musik som ger dessa kroniska skador. Bärbara spelare, konserter liksom bullrig skolmiljö, effektljud i biosalonger och hög musik i träningsstudior, gym och liknande lokaler orsakar mycket lidande både för dem som redan har tinnitus eller ljudöverkänslighet och för dem som får det på grund av de höga volymerna. Även den ökande användningen av ”ljudtutor” i samband med idrottsevenemang torde öka skaderisken. Vi ser också att hörselskadorna kryper allt längre ned i åldrarna.

Om inte åtgärder vidtas kommer ännu fler att drabbas av hörselskador, som i sin tur leder till sjukskrivningar, mänskligt lidande och samhällsekonomiska förluster. Det är enligt min mening dags att sätta upp mål för skonsammare ljudmiljöer för att på så vis förbättra folkhälsan för hundratusentals människor i vårt land och samtidigt minska samhällskostnaderna. Ett steg som skulle kunna vara användbart i förebyggandet av hörselskador är att tillämpa liknande strategier som riksdagen fattat beslut om när det gäller tobak och överföra detta till hörsel.

Vi behöver precis som i arbetet mot tobak trappa upp informationsarbetet kring riskerna med för höga ljudnivåer. Samhället bör också sätta upp tydliga mål för hur vi ska minska antalet hörselskador. När människor utsätts för buller bör ansvaret ligga hos den som orsakar ljudet eller ansvarar för verksamheten där människor vistas. Andelen som ofrivilligt utsätts för höga ljudnivåer måste minskas.

Mina frågor till statsrådet är:

1. På vilket sätt avser statsrådet att intensifiera arbetet med att förebygga tinnitus och hörselskador i samhället?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skärpa ansvaret för dem som orsakar för höga ljudnivåer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-04 Anmäld: 2010-03-04 Besvarad: 2010-03-16 Sista svarsdatum: 2010-03-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)