Åtgärder för att minska gifterna i Östersjöns fisk

Interpellation 2019/20:462 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I flera interpellationsdebatter med miljö- och klimatministern har jag varnat för konsekvenserna av att 10 ton kvicksilver från 23 000 gifttunnor dumpade mellan Sundsvall och Gotland inte tas upp ur Östersjön. Nu skriver NSD i en artikel om en oväntad ökning av gifthalterna i fisk. Fram till 2018 hade gifterna i fisk minskat, men 2019 innebar ett trendbrott och nu ökar gifterna i fisk igen.

I den senaste interpellationsdebatten pekade miljö- och klimatministern på att det finns betydligt fler områden innehållande tunga gifter än området med de 23 000 dumpade gifttunnorna, så ministern verkar ha en kunskap om att det är ett stort samhällsproblem i Sverige med områden som är starkt förorenade.

Regeringen har aviserat att man ska makulera överblivna utsläppsrätter avseende koldioxidutsläpp som inte gått åt. Det handlar om 11,7 miljoner utsläppsrätter, motsvarande lika många ton koldioxid. I dag har regeringen fattat två beslut om ytterligare annullering av utsläppsutrymme för att på så sätt driva på för höjda klimatambitioner. Genom besluten tas utsläppsutrymme motsvarande drygt 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter bort för gott, skriver regeringen.

Marknadsvärdet är 24,5 euro per ton CO2.

Dessa utsläppsrätter har alltså med dagens valutakurs (SEK/EUR) ett marknadsvärde på drygt 3 miljarder kronor. Det är en betydande kostnad, och jag önskar veta mer om bakgrunden till regeringens beslut och om kostnaden ställt mot andra tänkbara åtgärder för en bättre miljö och ett bättre klimat.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin: 

 

  1. Vilken analys har ministern gjort kring orsaken till att gifterna i fisk nu ökar i Sverige, och vad har ministern och regeringen gjort hittills för att minska gifterna i våra hav? 
  2. Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att minska gifterna i fisk, och vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att hämta upp gifttunnorna i Östersjön?
  3. Vilken konsekvensanalys har ministern gjort inför annulleringen av utsläppsrätterna, och har kostnaden för detta ställts mot kostnaderna för andra miljö- och klimatåtgärder som Sverige kan vidta, exempelvis i arbetet för en renare Östersjö?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är inlämnad Inlämnad: 2020-08-28 Överlämnad: 2020-08-30 Anmäld: 2020-09-03 Sista svarsdatum: 2020-09-14 Svarsdatum: 2020-09-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)