Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

Interpellation 2014/15:242 av Ewa Thalén Finné (M)

av Ewa Thalén Finné (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Nyligen ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Mehmet Kaplan om vilka åtgärder han har vidtagit och avser att vidta för att öka nyproduktionen av bostäder främst i våra storstäder. Frågan är mycket viktig och angelägen ur flera olika perspektiv, inte minst för alla de som i dag väntar och har svårt att få tag på en egen bostad.

Att det har byggts för lite bostäder i Sverige under en lång rad av år oavsett färg på regeringar och att bostadsbristen är stor, inte minst i våra stora städer, är ett faktum som är väl känt sedan tidigare och något som det råder stor enighet kring.

Vi har dock under det senaste året sett en påtaglig ökning, och prognoserna pekar nu på att det kommer att produceras ca 40 000 bostäder per år framåt. Detta räcker emellertid inte för att nå målen för bostadsbyggandet.  Frågan är snarare vilka ytterligare konkreta steg regeringen avser att ta för att kunna förenkla och underlätta för byggande och därmed kunna hitta lösningar på den nu rådande bostadssituationen.

Det har nu gått drygt fyra månader sedan regeringen tillträdde och hittills har de politiska förslagen på bostadspolitikens område lyst med sin frånvaro.

Mina frågor till statsrådet är därför:

 

Vilka konkreta åtgärder har statsrådet vidtagit för att öka nyproduktionen av bostäder främst i våra stora städer där bostadsbristen är som allra störst?

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta framöver för att öka bostadsbyggandet i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-01-30 Överlämnad: 2015-02-02 Anmäld: 2015-02-03 Svarsdatum: 2015-02-10 Sista svarsdatum: 2015-02-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)