Åtgärder för ökat återvändande

Interpellation 2019/20:318 av Arin Karapet (M)

av Arin Karapet (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En person som har fått ett utvisningsbeslut ska lämna Sverige, antingen självmant eller genom Polismyndighetens försorg. Av en artikel i Dagens Nyheter den 16 december 2019 framgår det att Polismyndigheten i slutet av oktober 2019 hade 17 554 öppna verkställighetsärenden, varav 1 924 var till Irak, 397 till Iran, 222 till Libanon och 888 till Somalia. Dessa fyra länder pekar gränspolissektionens chef Patrik Engström ut som omöjliga att utvisa till med tvång.

Patrik Engström citeras så här: ”Vår bedömning är att polisen har uttömt möjligheterna till ett icke-frivilligt återvändande till de här länderna. Det är nu en fråga för diplomatin och politiken.”

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att Polismyndigheten i större utsträckning ska kunna utvisa personer med tvång?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-02-06 Överlämnad: 2020-02-07 Anmäld: 2020-02-11 Sista svarsdatum: 2020-02-21 Svarsdatum: 2020-06-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)