Åtgärder mot almdöden

Interpellation 2019/20:293 av Staffan Eklöf (SD)

av Staffan Eklöf (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Almen är ett av våra inhemska trädslag. Våra olika inhemska trädarter ger virke och andra produkter med lite olika profil och har ett värde i sig. Varje inhemskt trädslag utgör också livsförutsättningen för många andra arter. Hälften av alla rödlistade arter i Sverige är knutna till ädellöv. Det gör det mycket angeläget även ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv att bevara våra inhemska trädarter.

Almen har tidigare varit vida spridd, men till följd av svampsjukdomen almsjukan har den minskat kraftigt i utbredning de senaste årtiondena. Det är endast Gotland som i dag har stora bestånd av alm. Gotland var länge förskonat från almsjuka, men 2005 upptäcktes den även där.

För att bekämpa almsjukan sattes projektet Life Elmias igång, vilket har varit relativt framgångsrikt. Spridningen har dämpats. Gotland tros i dag ha Europas största population av friska almar. Trots detta överväger Naturvårdsverket att avsluta projektet. I medier har företrädare sagt att arbetet är utsiktslöst och att man inte vet om det fungerar på lång sikt, medan Skogsstyrelsen och länsstyrelsen vädjar om medel för fortsatt almsjukebekämpning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

  1.  Kommer regeringen att se till att almsjukebekämpningen på Gotland fortsätter?
  2.  Vilken är regeringens långsiktiga strategi för att bevara almen i Sverige?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-30 Överlämnad: 2020-01-30 Anmäld: 2020-01-31 Sista svarsdatum: 2020-02-13 Svarsdatum: 2020-03-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)