Åtgärder mot jämviktsarbetslösheten

Interpellation 2012/13:331 av Bernhardsson, Bo (S)

av Bernhardsson, Bo (S)

den 14 mars

Interpellation

2012/13:331 Åtgärder mot jämviktsarbetslösheten

av Bo Bernhardsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I sin senaste penningpolitiska rapport skriver Riksbanken att nivån för den långsiktigt hållbara arbetslösheten, den så kallade jämviktsarbetslösheten, är mellan 5 och 7,5 procent i Sverige.

En viktig faktor för arbetsmarknadens utveckling är matchningseffektiviteten. En dåligt fungerande matchning innebär att det tar lång tid att para ihop lediga jobb och arbetslösa, varpå arbetslösheten riskerar att bita sig fast.

Enligt Riksbanken finns det i dag tecken på en försämrad matchning på den svenska arbetsmarknaden, vilket driver upp jämviktsarbetslösheten. Sambandet åskådliggörs i den så kallade Beveridgekurvan. Sedan 2009 förefaller den svenska Beveridgekurvan ha skiftat utåt, vilket betyder att en viss vakansgrad nu är förenlig med högre arbetslöshet än tidigare. Detta är en oroande utveckling som kräver politisk analys och handlingskraft.

Med anledning av det anförda vill jag fråga finansministern:

1. Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att få ned nivån på den svenska jämviktsarbetslösheten?

2. Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att förbättra matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-14 Anmäld: 2013-03-14 Svar fördröjt anmält: 2013-03-22 Sista svarsdatum: 2013-03-28 Besvarad: 2013-04-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)