Åtgärder mot närgångna vargar

Interpellation 2020/21:482 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Tidningen Helahälsingland.se rapporterade nyligen om hur en skolklass från Runemo, i Ovanåkers kommun, fick ställa in en idrottslektion som läraren planerat att genomföra utomhus. Skälet till att lektionen ställts in är att närgångna vargar bedöms utgöra en för stor risk.

Tidningen rapporterar vidare att närvaron av varg i Ovanåker fortsätter att öka och att vargnärvaron fortsätter att ställa till problem och skapa otrygghet för de boende. Nyligen dödades en älg alldeles i närheten av ett bostadshus. I anslutning till de skidspår där den ovan nämnda skolklassen skulle genomföra sin idrottslektion dödades ett rådjur. Platsen ligger endast tre kilometer från centrala Alfta.

Målet för vargstammen i Sverige är att den ska uppgå till mellan 170 och 270 individer och att utbredningsområdet för varg ska vara hela Sverige utom den alpina regionen och Gotland. Vargstammens koncentration ska minskas där den är som tätast, och vargens förekomst i renskötselområdet ska begränsas till de områden där den gör minst skada. I dag är den svenska vargpopulationen i huvudsak koncentrerad till ett fåtal län som drabbas särskilt hårt.

För att acceptansen för varg inte ska minska ytterligare är det därför viktigt att länsstyrelserna säkerställer att riksdagens beslut efterlevs. En bristande vargförvaltning skapar otrygghet för dem som genom sitt boende kommer nära vargen. Den nämnda händelsen ovan är ett alldeles för tydligt – och dåligt – exempel på vad som kan hända.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta på kort sikt så att invånarna i Gävleborg kan känna trygghet och få en acceptabel psykosocial livsmiljö rörande rovdjurstrycket?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att riksdagens beslut följs om såväl antal vargar som god geografisk spridning?
  3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att skollektioner inte behöver ställas in på grund av högt rovdjurstryck i Gävleborg? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-17 Överlämnad: 2021-02-17 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-03-09 Sista svarsdatum: 2021-03-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)