Åtgärder mot vargattacker

Interpellation 2015/16:197 av Ulf Berg (M)

av Ulf Berg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I trakterna omkring Gnesta finns gårdar med fårbesättningar av varierande storlek. Dessa sammanfaller med Sjundareviret, ett vargrevir. Området har drabbats av ett antal vargattacker. En av gårdarna, Molstaberg, är särskilt hårt drabbad och har sedan midsommar fått besök av vargen vid tio tillfällen och förlorat många får.

För att förhindra ytterligare vargattacker har ett antal insatser genomförts, inklusive skyddsjakt och vissa rovdjursavvisande åtgärder. Dessa har bevisligen inte varit effektiva, då vargattackerna fortsätter att inträffa. Skälet till att åtgärderna inte har varit effektiva beror till stor del på att den hjälp som Länsstyrelsen i Stockholms län har erbjudit är begränsad och inte har tagit hänsyn till rådande förutsättningar.

Som en följd av att man vid Molstaberg inte fullt ut har kunnat skydda fåren från de upprepade vargattackerna har Länsstyrelsen i Stockholms län polisanmält djurägaren för brott mot djurskyddslagen. Fallet och de olika vändningarna har det rapporterats om i flera olika medier. Vi får utgå ifrån att frågan fortsatt kommer att uppmärksammas i medierna.

Det är inte lämpligt att från politiskt håll föregripa rättsliga processer. Dock finns det skäl att fundera över lagstiftningens utformning, när privatpersoner och näringsidkare kan polisanmälas för situationer som ligger utanför den egna rådigheten. Det är orimligt att en djurägare som råkar ut för att få sina djur rivna av varg också ska riskera att straffas för det.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

  1. Har regeringen för avsikt att förtydliga djurskyddslagstiftningen avseende hur tamboskap ska skyddas från rovdjursangrepp?
  2. Kommer regeringen att verka för att länsstyrelserna ska kunna ge bidrag för rovdjursavvisande åtgärder i preventivt syfte?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-11-18 Överlämnad: 2015-11-18 Anmäld: 2015-11-19 Sista svarsdatum: 2015-12-03 Svarsdatum: 2015-12-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)