Åtgärder mot vildsvin

Interpellation 2019/20:284 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Det är många som är rejält bekymrade över den stora vildsvinsstammen i Sverige. I vissa delar av landet har vildsvinens antal vuxit utom kontroll. Jordbrukare, villaägare och trafikanter känner konsekvenserna i allt större utsträckning. Faktum är att på flera håll på den svenska landsbygden har vildsvinens närvaro nått det olidligas gräns.

Enligt vissa beräkningar som gjorts så förstör vildsvinen för 1,5 miljarder kronor inom jordbruket. Vildsvinen ökar enormt i antal, speciellt med en mild vinter. Under julen 2019 gick regeringen ut med att de ämnar lägga ett kraftfullt vildsvinspaket under våren. Det som finns att läsa om detta paket är på regeringskansliets hemsida där det står att ”Jordbruksverket får för genomförande av ett vildsvinspaket använda 13 miljoner kronor under 2020. Medlen får användas först efter ytterligare beslut av regeringen. För 2021–2025 beräknas 9 miljoner kronor årligen för åtgärden.” Under hösten kom Livsmedelsverket med förslag på hur vildsvinsstammen ska minska.

Mina frågor till landsbygdsminister Jennie Nilsson är:

 

  1. Vad innebär regeringens kraftfulla vildsvinspaket?
  2. Vad ska de 13 miljoner kronor, som Jordbruksverket ska få, användas till?
  3. När kommer regeringen att lägga en proposition med anledning av Livsmedelverkets förslag?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-24 Överlämnad: 2020-01-27 Anmäld: 2020-01-28 Sista svarsdatum: 2020-02-10 Svarsdatum: 2020-02-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)