Avbytartjänst för animalieproducenter

Interpellation 2020/21:579 av Staffan Eklöf (SD)

av Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

SVT:s Uppdrag gransknings reportage om dåligt djurskydd bland annat vid ett antal gårdar har rönt mycket uppmärksamhet. Det är också rätt. I Sverige har vi bestämt oss för att djuren ska ha det bra. Det är ett grundkrav för att djurhållning över huvud taget ska vara försvarbart.

Även om man reagerar omedelbart på reportagen måste man ha i huvudet att det handlar om få fall, mindre än 1 procent. 99 procent har inga förelägganden. Många gånger handlar det om personliga tragedier som ligger bakom dessa fall. Det kan vara en skilsmässa, sjukdom eller andra problem. Det gör det inte mindre oacceptabelt, men det väcker frågor om hur situationerna uppkommer och hur man ska se till så att det inte sker igen.

En grundorsak till att personliga problem kan resultera i vanskötsel av djur är att det saknas marginaler, i synnerhet för mindre mjölkgårdar. Det gäller både i tid och i pengar. Det finns inget utrymme för tillfälligt sämre prestation. Därmed kan man komma in i en negativ spiral där det är svårt att hinna i fatt. Man är hela tiden efter och känner sedan skam när det har gått för långt och vill därför inte ta kontakt med till exempel LRF:s omsorgsgrupper.

Det behövs alltså en avlastning som kommer snabbt och där tröskeln är låg för att ropa in hjälp, så att man undviker att dras in i en negativ spiral. Eftersom mjölkbranschen är mycket ekonomiskt pressad måste avlastningen vara gratis.

Vi anser att staten ska tillhandahålla en subventionerad avbytartjänst. Det anser vi av många skäl, och den kan se olika ut beroende på vilket syftet är med inhyrningen av avbytartjänsten. Det som är intressant i det här sammanhanget är att en sådan kan avlasta en vecka eller mer för att åstadkomma ett andningshål, så att djurhållaren har möjlighet att hitta sig själv igen och kunna ta tag i gården igen utan att vara hjälplöst efter.

SD motionerar om detta. Vi avsatte 20 miljoner i vår skuggbudget för ett pilotprojekt i två län. I två yrkanden som kommer att tas upp till behandling i vår vill vi dels se en utredning om statligt stöd för medfinansiering av avbytartjänster för animalieproducenter och dels ett pilotprojekt som kan användas för att snabbt finna goda former som tillgodoser de behov som finns på ett kostnadseffektivt sätt. Därmed testas både möjligheter och svårigheter i verkligheten.

Vi vill bjuda in regeringen till att samarbeta om att ta de första stegen i den här riktningen, så att ett av de underliggande problemen till de fall av dåligt djurskydd som finns kan få en lösning. Det innebär också steg mot att göra även det djurhållande jordbruket socialt hållbart. Det skulle främja djurskyddet, lönsamheten, värdigheten och framtidstron. Lättast för regeringen är att ansluta sig till SD:s förslag när frågan hanteras i vår. Statsrådet kan verka för att pengar till pilotprojektet ska bli en del av nästa ändringsbudget. Nu i coronatider förekommer ju sådana ofta av naturliga skäl. 

Med anledning av resonemanget ovan vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson följande:

 

  1. Kommer statsrådet att verka för att utreda ett statligt stöd till avbytartjänst för animalieproducenter?
  2. Kommer statsrådet att verka för att Sverigedemokraternas förslag eller liknande förslag ska kunna bli verklighet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-03-17 Överlämnad: 2021-03-18 Anmäld: 2021-03-19 Sista svarsdatum: 2021-04-08 Svarsdatum: 2021-04-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)