Barnfattigdom

Interpellation 2010/11:260 av Andersson, Ulla (V)

av Andersson, Ulla (V)

den 4 mars

Interpellation

2010/11:260 Barnfattigdom

av Ulla Andersson (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Rädda Barnens rapport visar att barnfattigdomen ökar. Det är inte värdigt ett välfärdsland att barn tvingas leva i en ekonomiskt utsatt miljö. Föräldrar vill sitt barn det allra bästa. Men många tvingas på grund av arbetslöshet och sjukdom leva under knappa omständigheter. Att regeringen kraftigt har försämrat ekonomin för en så stor grupp människor är oförsvarligt. Barnen drabbas hårt när regeringen skär ned på anslagen till sjuka och arbetslösa.

Det går att göra mycket för att förändra och vända på utvecklingen. Det behövs ett helhetsgrepp och därför också en handlingsplan mot barnfattigdomen.

Därför vill jag fråga socialministern följande:

Avser socialministern att ta fram en handlingsplan mot barnfattigdom?

Avser socialministern att i samarbete med SKL verka för att kommunerna tar fram lokala handlingsplaner mot barnfattigdom?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-04 Anmäld: 2011-03-08 Svar fördröjt anmält: 2011-03-08 Sista svarsdatum: 2011-03-18 Besvarad: 2011-03-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)