Behov av djurförsök

Interpellation 2005/06:399 av Ullenhag, Erik (fp)

av Ullenhag, Erik (fp)

den 11 maj

Interpellation 2005/06:399 av Erik Ullenhag (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Behov av djurförsök

För utveckling av nya effektiva behandlingsmetoder är biomedicinsk forskning av oumbärligt värde. Sverige är ett av de ledande länderna inom detta forskningsfält, något som är viktigt inte bara för olika patientgrupper utan också för framtida ekonomisk tillväxt och för att skapa jobb.

Sedan många år har vi i Sverige försökt minimera användningen av djur inom den biomedicinska forskningen men utan djurförsök går denna forskning inte att genomföra. Vid utveckling av nya läkemedel ställs strikta krav på väl dokumenterade resultat på djurförsök innan de får provas på människor. Läkemedel måste ha säkerhetstestats på djur innan de får säljas på marknaden. Djurförsök används också för att identifiera grundläggande orsaker för olika sjukdomar.

Förra året beordrade Djurskyddsmyndigheten de djurförsöksetiska nämnderna att de inte fick godkänna djurförsök som innehöll el. De grundade sitt beslut på att så kallade el-kofösare, som används i slakterier, är förbjudna. I djurförsök rör det sig dock om mycket små mängder ström och det är en väletablerad metod som är nödvändig inom till exempel alzheimerforskningen. Regeringen rev dock upp Djurskyddsmyndighetens beslut genom att införa en 49 a § i djurskyddsförordningen som tillåter sådan forskning om försöket godkänts av djurförsöksetisk nämnd.

Våren 2005 bereddes i Regeringskansliet en proposition om försök med djur, Etisk prövning av djur. Den innehöll förslag till förändringar i djurskyddslagen och innebar nya riktlinjer och förändringar som forskarvärlden bedömde vara befogade och relevanta. Nu har några av de ”känsliga” delarna i lagstiftningen utretts ytterligare av Djurskyddsmyndigheten och den har kommit med förslag till bestämmelser för att ersätta nuvarande 49 a § i djurskyddsförordningen. De flesta av remissinstanserna har varit starkt kritiska både mot handläggningen av uppdraget och mot innehållet.

Internationella regelverk kräver att djurförsök görs innan läkemedel provas på människor, och Sverige har i dag en av världens striktaste djurskyddslagar. Industrin står för en tredjedel av djurförsöksforskningen i Sverige och varje projekt måste godkännas av en oberoende djurförsöksetisk nämnd. Om kraven hårdnar i Sverige så att djurförsök blir omöjliga att genomföra finns stor risk för att industrin flyttar sin forskning utomlands, till länder med sämre djurlagstiftning än vad vi har i Sverige i dag. Forskarkompetensen flyr och inkomsterna från patenträtter och inkomster av tillverkning och försäljning av nya läkemedel försvinner. Detta vore förödande.

Men värst är ändå att framtidsutsikterna för människor med svåra och livslånga sjukdomar fördunklas, och att deras livssituation prioriteras lågt. Jag citerar ordföranden för de hjärt- och lungsjuka, Berndt Nilsson: ”Tar politikerna ett beslut om en förändrad djurlagstiftning ger man en klar signal till det lilla barnet med ett medfött hjärtfel, till barnet med diabetes eller astma, till den grånande femtioåringen med parkinson - du är mindre värd än en råtta.”

Bakgrunden till Berndt Nilssons oro är att det i Miljöpartiets partiprogram slås fast att ”målet måste vara att avskaffa försöken på djur helt och hållet, och därför vill vi att staten tar fram en avvecklingsplan för djurförsöken”. Eftersom Miljöpartiet är ett av regeringens samarbetspartier och har haft stort inflytande på den förda regeringspolitiken är det angeläget att regeringen deklarerar om det finns en risk för att Miljöpartiet får gehör för denna ståndpunkt.

Jag vill med hänvisning till ovanstående ställa en fråga till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att klargöra att regeringen inte kommer att gå Miljöpartiet till mötes och föreslå en ändring av lagstiftning som innebär att djurförsök i princip blir omöjliga att genomföra i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-05-11 Anmäld: 2006-05-11 Sista svarsdatum: 2006-06-01 Svar fördröjt anmält: 2006-06-01 Besvarad: 2006-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.