Behov av statlig samordnare för stadsomvandlingen i Kiruna

Interpellation 2018/19:252 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Under den senaste tiden har det eskalerat en konflikt mellan å ena sidan Kiruna kommun och andra sidan LKAB. Vi ser nu en oroande och farlig utveckling i Kiruna kommun som riskerar hela den stadsomvandling som pågår och även LKAB:s fortsatta verksamhet och fortlevnad. 

Under en rad år har det hos många Kirunabor vuxit fram en misstro mot att man kommer att fullfölja planen om att alla funktioner för samhället som avvecklas i det gamla stadscentrumet ska byggas upp i nya staden. 

I frustration över att bland annat järnvägsdragning med tillhörande centrumnära järnvägsstation ännu inte är framavtalad hotar Kiruna kommun med att inte bifalla LKAB:s ansökan om ny detaljplan, vilket leder till att gruvan kommer att stanna. 

Det höga tonläget mellan parterna är djupt oroande, och jag tror att regeringen nu måste träda in i konflikten och som ägare av LKAB säkerställa Kirunabornas trygghet i hela stadsomvandlingen och stilla den oro som LKAB:s anställda känner när verksamheten hotas. 

Jag anser själv att regeringen skyndsamt borde utse en statlig samordnare som får i uppdrag att sköta den fortsatta processen för att säkerställa en positiv stadsomvandling med ett starkt och konkurrenskraftigt LKAB. 

Med hänvisning till det ovan sagda frågar jag näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Är ministern beredd att ta ett större ansvar för en positiv stadsomvandling i Kiruna, exempelvis genom att regeringen utser en statlig samordnare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-16 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-06-03 Sista svarsdatum: 2019-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)