Behovet av nationella kriterier för betygsliknande omdömen

Interpellation 2007/08:832 av Pertoft, Mats (mp)

av Pertoft, Mats (mp)

den 15 augusti

Interpellation

2007/08:832 Behovet av nationella kriterier för betygsliknande omdömen

av Mats Pertoft (mp)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Regeringen har infört möjligheten att ge betygsliknande omdömen i grundskolan från första klass. Detta blir för första gången möjligt under höstterminen 2008. De förstaklassare som börjar skolan nu i dagarna kan få betygsliknande omdömen redan i höst.

Skillnaden mellan vanliga skriftliga omdömen och betygsliknande sådana är just att betygsliknande omdömen ska likna betyg, det vill säga bestå av exempelvis bokstavs- eller sifferkombinationer som liknar betyg.

Införandet av betygsliknande omdömen innebär att något som liknar betyg ska sättas i ett antal svenska skolor utan några som helst gemensamma nationella kriterier och utan att personalen har någon som helst gemensam utbildning för detta. Båda lärarfacken, som i denna fråga måste anses representera fackkompetensen, har starkt avrått från införandet av betygsliknande omdömen.

Det är regeringens och riksdagens uppdrag att styra likvärdigheten i svensk skola i hela landet.

Föräldrar och barn som får dessa betygsliknande omdömen kommer att efterlysa att kriterierna kan jämföras även mellan skolor, dels som resultatjämförelse och dels om barnet i fråga byter skola.

Min fråga till statsrådet är:

På vilket sätt avser statsrådet att agera för att tillgodose behovet av likvärdighet i bedömningen av de betygsliknande omdömena?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-08-15 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-08-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)