Bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Interpellation 2019/20:411 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

av Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en myndighet som bland annat arbetar med att ge bidrag till föreningsliv i Sverige. En del av de bidrag som ges av myndigheten har länge varit kontroversiella och omdiskuterade i samhällsdebatten, inte minst de bidrag som går till organisationer som har ett slags splittrande verksamhet

En i samhällsdebatten uppmärksammad organisation som tidigare fick bidrag genom MUCF är Sveriges Unga Muslimer (SUM), med kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet och liknande extremism. Denna organisation med islamistiska kopplingar stoppades förvisso senare av MUCF från att erhålla fortsatta bidrag när problemen kring den aktuella organisationen blev alltför tydliga och drogs ut i offentlighetens ljus. Problemet med organisationer som bedriver splittrande verksamhet men som ändå får bidrag lever dock kvar på myndigheten.

Nyligen uppmärksammades organisationen Teskedsorden medialt av bland annat Göteborgs-Posten. Teskedsorden har MUCF återkommande varit med och gett bidrag till, bland annat under innevarande år. Organisationen Teskedsorden säger sig verka för tolerans och mångfald på olika sätt, och organisationen har lyckats erhålla olika bidrag via MUCF trots en mycket vänsterradikal agenda.

Teskedsorden företräder exempelvis ett synsätt som går ut på att vissa grupper och individer inte kan utsättas för rasism baserat på sin etniska härkomst. Organisationen och dess företrädare hävdarhelt öppet att ”rasism mot vita finns inte i Sverige”, något man framhåller på såväl sin hemsida som i debattartiklar i etablerade medier. Detta ämne föreläser organisationen dessutom om på skolor runt om i landet. Agendan som det handlar om är givetvis mycket kontroversiell hos delar av allmänheten. Det handlar om vänsterradikala idéer där vita människor rakt ut misstänkliggörs och pekas ut som skyldiga till olika problem i kraft av sin etniska härkomst.

I Sverige finns problem med att offentliga bidrag går till organisationer som kan kopplas till islamism, vilket med tiden har kommit att uppmärksammas mer och mer på olika sätt i samhällsdebatten. Det är viktigt att inse att det dock också finns problem med andra typer av organisationer som bedriver splittrande verksamhet men samtidigt erhåller bidrag från det offentliga Sverige. Att bidragsfinansiera en vänsterradikal agenda fokuserad på vithet förklädd i vackra ord, likt Teskedsordens, är mycket problematiskt då det riskerar att spä på spänningar i samhället. Inte minst under den tid vi nu lever i präglad av coronakrisen, där samhället utsätts för stora påfrestningar, är det värt att reflektera över vad det egentligen är för civilsamhällesaktörer som erhåller offentliga bidrag.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Ser ministern att det finns ett problem i dagsläget med att MUCF bidrar till samhällssplittrande verksamhet genom vissa av de bidrag som myndigheten delar ut?
  2. Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att säkerställa att MUCF inte bidrar till samhällssplittrande verksamhet genom de bidrag som myndigheten delar ut?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-29 Överlämnad: 2020-06-01 Anmäld: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-12 Sista svarsdatum: 2020-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)