Bidrag till extremism i civilsamhället

Interpellation 2020/21:202 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

av Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Regeringen aviserade i mitten av november att man ska låta en särskild utredare se över flera frågor som ett led i att ta fram nya skarpare demokrativillkor för statsbidrag till civilsamhället. Utredaren ska såväl analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till civilsamhället som att analysera behovet av och förutsättningarna för att inrätta en ny stödfunktion för fördjupade granskningar.

Undertecknad ser positivt på att regeringen uttalar en vilja att strama åt när det kommer till de statsbidrag som i dagsläget går till organisationer med kopplingar till extremism. Det är dock på intet sätt klarlagt att dessa förslag som ska utredas och i ett senare skede eventuellt implementeras verkligen kommer att räcka till.

Den särskilda utredarens uppdrag rörande demokrativillkoren ska redovisas den 31 december 2021, med ett delbetänkande som ska lämnas den 1 augusti 2021, och Amanda Lind har medialt uttalat frustration över hur lång tid processen tar. Det är en frustration som jag delar, men det måste påpekas att det är regeringen Löfven som har regerat under många år som är ytterst ansvarig för att det inte har gått snabbare.

Tidsaspekten är vidare viktig att belysa i denna fråga. Regeringen är mycket senfärdig med att agera för åtstramningar på området. Det finns organisationer som under många år har ifrågasatts för extremistiska inslag men som ändå har fortsatt att få statsbidrag. Studieförbundet Ibn Rushd, med väl belagda kopplingar till islamistiska Muslimska brödraskapet, har exempelvis under över ett decennium kunnat tillskansa sig enorma belopp av skattebetalarnas pengar genom statsbidrag avsedda för folkbildning, bidrag som utdelas av Folkbildningsrådet. Ibn Rushd erhåller tiotals miljoner kronor årligen i statsbidrag och många miljoner ytterligare årligen om man ser till vad man erhåller för offentligt stöd från kommuner och regioner. Organisationer med kopplingar till politisk islam och annan extrem agenda har under nuvarande regering kunnat växa sig starka under åratal, vilket fått mycket negativa konsekvenser för det svenska samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Hur kommer ministern att agera så att inga statsbidrag utgår till organisationer med extremistiska inslag innan eventuell ny reglering finns på plats till följd av den utredning som har tillsatts?
  2. Hur avser ministern att agera för att motverka negativa konsekvenser för det svenska samhället till följd av att statsbidrag har utdelats till organisationer som med nya bedömningar sedan inte längre har rätt till statsbidrag med hänvisning till extremism och dylikt?
  3. Hur avser ministern att agera för att hantera en problematik där en organisation inte kan erhålla statsbidrag med hänvisning till extremism och dylikt men där denna organisation även fortsatt erhåller offentligt stöd på lokalpolitisk nivå?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-11-30 Överlämnad: 2020-11-30 Anmäld: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-08 Sista svarsdatum: 2020-12-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.