Bistånd till de folkmordsdrabbade folken i Irak

Interpellation 2016/17:208 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Biståndsministern har aviserat en särskild satsning om 90 miljoner kronor till återuppbyggandet av Irak efter att Isis har besegrats, utöver den ordinarie summa som Irak får tillgång till årligen. Men i marknadsföringen av den nya och välkomnande satsningen omnämns inte de folkmordsdrabbade folken yazidier och assyrier/syrianer specifikt. Detta trots att det är dessa grupper som är i störst behov av stöd till återuppbyggnad och trots att det är dessa grupper samt andra minoriteter som är politiskt marginaliserade i Irak.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

  1. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa att biståndet till Irak används till att bygga upp samhällen tillhörande de folkmordsdrabbade folken yazidier och assyrier/syrianer så att de kan återvända dit igen?
  2. Är det statsrådets ställningstagande att yazidier och assyrier/syrianer får del av biståndet till Irak på ett icke-diskriminerande sätt?
  3. Har statsrådet för avsikt att samarbeta med organisationer som yazidier och assyrier/syrianer har förtroende för?
  4. På vilket sätt tänker statsrådet säkerställa att biståndet kommer Iraks minoritetsgrupper till del utan korruption och förfördelning till andra grupper?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2016-12-19 Överlämnad: 2016-12-20 Anmäld: 2017-01-10 Återtagen: 2017-01-11 Sista svarsdatum: 2017-01-24