Blåljuspersonalens säkerhet

Interpellation 2015/16:678 av Tomas Tobé (M)

av Tomas Tobé (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den senaste tiden har vi sett flera exempel på hot och våld mot blåljuspersonal. Poliser och medarbetare inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården, framför allt ambulanspersonal, utsätts för attacker och angrepp såsom stenkastning och skadegörelse riktat mot deras fordon. Situationen är särskilt allvarlig i Sveriges utanförskapsområden.

Utvecklingen måste brytas. Det handlar både om att skydda personer som har samhällsviktiga uppgifter och att värna respekten för rättsstaten.

Moderaterna har presenterat fem förslag för att stärka blåljuspersonalens säkerhet och för att reaktionerna på de här attackerna ska vara tydliga. 

  •  Våld mot tjänsteman ska få en egen brottsrubricering där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.
  •  Personal inom räddningstjänst och hälso- och sjukvård ska fullt ut inkluderas i lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman.
  •  En särskild straffskärpningsgrund ska införas, som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.
  •  Lagstiftningen ska förändras så att kränkningsersättning kan utgå i fler fall när poliser är brottsoffer.
  •  En fungerande ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis ska utformas för den som är mellan 15 och 17 år och döms till ungdomstjänst för brott som innefattat ett angrepp mot polis, räddningstjänst eller medarbetare i hälso- och sjukvården.

Regeringen har hittills inte vidtagit några konkreta åtgärder för att stärka blåljuspersonalens säkerhet.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Tänker statsrådet verka för att regeringen ska lämna förslag, i linje med det som Moderaterna har föreslagit, för att stärka blåljuspersonalens säkerhet? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-23 Överlämnad: 2016-05-25 Anmäld: 2016-05-26 Svarsdatum: 2016-06-07 Sista svarsdatum: 2016-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.