Bostadskrisen i Sverige

Interpellation 2019/20:404 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Fram till år 2027 behöver det byggas i genomsnitt 64 000 bostäder per år i Sverige. Det är en siffra som Boverket har kommit fram till när de har räknat på byggnadsbehovet nationellt och regionalt de kommande åren.

Bostadsbyggandet ska kompensera för bostadsbristen som Sverige har men också gå befolkningsutvecklingen till mötes. Om Sverige under de kommande åren skulle ha en hög migration skrivs det genomsnittliga behovet i stället till 73 000 bostäder per år.

På en pressträff den 13 maj berättade Per Bolund bland annat att 41 000 nya bostäder väntas byggas under året. Det lät som att statsrådet kände sig nöjd med den siffran. Det är klart lägre än behovet och även lägre än prognosen som Boverket gjorde inför 2020, nämligen 50 000. Det duger inte.

Jag brukar tala om att det råder en bostadskris, inte bostadsbrist, i Sverige. Det gör jag för att det faktiska byggandet under många år varit lägre än det behov som finns.

Byggandet av bostadsrätter minskar. Byggandet av småhus minskar. Även byggandet av hyresrätter minskar, trots regeringens riktade subventioner för att öka den upplåtelseformen.

Kristdemokraterna anser att det är hög tid att bostadsintresset uppvärderas i Sverige. Politiken måste ta ett fastare tag om bostadsbyggandet.

Vi anser att regeringen bör sätta ett mål i faktiska tal för bostadsbyggandet. I dag är Boverkets prognoser det bästa mått som går att hitta, men när det faktiska byggandet kraftigt understiger behovet bör en regering ta till sig det och presentera åtgärder för att öka byggandet.

Med ett nationellt mål för bostadsbyggandet kan ett tydligt arbete för att nå det sättas igång och förslag som syftar till att målet uppnås tas fram. I de fall byggandet inte når upp till målet kan det också utvärderas varför det inte har byggts tillräckligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

  1. Anser statsrådet att bostadsbyggandet i Sverige är på en tillfredställande nivå eller har regeringen för avsikt att vidta åtgärder för att det ska öka?
  2. Hur ser statsrådet på att regeringen sätter ett nationellt mål för bostadsbyggandet i faktiska tal och kommer ett sådan mål att införas?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-19 Överlämnad: 2020-05-20 Anmäld: 2020-05-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.