Bostadssituationen för utsatta kvinnor

Interpellation 2014/15:352 av Nina Lundström (FP)

av Nina Lundström (FP)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

159 kommuner anger bostadsbrist. När utbudet av bostäder inte räcker till är det vissa grupper som får det extra tufft. Det har blivit svårare och svårare att hitta en bostad, men allt tyder även på att hyresvärdarna ställer allt högre krav. De som hyr ut vill ofta ha en hyresgäst med fast anställning.

Kvinnor som lämnar ett förhållande där de drabbats av våld i nära relation kan på grund av bostadsbristen tvingas till att återgå till den farliga relationen och bostaden. Varje år görs ca 28 000 anmälningar om våld i nära relationer. Till det kommer ett mörkertal som aldrig når polisen.

Den som har lämnat våldet kan i värsta fall inte se någon annan utväg än att gå tillbaka. Även om en bostad möjligen kan hittas i en avlägsen ort kan brist på arbete skapa nya bekymmer. Personen förlorar även det lilla nätverk som man kanske har skapat sig. Utan nätverket är det väldigt svårt att klara den sårbara situationen.

Mäns våld mot kvinnor är en av våra största samhällsutmaningar. Kvinnojourer gör ett viktigt arbete för utsatta kvinnor, särskilt i det akuta skedet. För många kvinnor är boendet på kvinnojouren det enda halmstrået i en situation som präglas av våld och terror.

De skyddade boendena är tänkta som temporära lösningar med enkel standard och ibland gemensam dusch/toalett. Trycket på platserna i de skyddade boendena ökar på grund av låg genomströmning, vilket hänger ihop med den generella bostadsbristen.

De lägenheter som socialtjänsten har tillgång till via de kommunala kontrakten räcker inte till, och dessutom finns en konkurrens med andra behövande grupper. Det finns för få lägenheter sett till hur många som är i behov av dessa.

En av de långsiktiga utmaningarna är att det byggs bostäder mer kontinuerligt. Fler tillgängliga bostäder generellt sett på bostadsmarknaden gynnar även de mest utsatta. Det behövs dessutom tillgång till bostäder via kommunala kontrakt. Kvinnojourernas tillgång till utslussningslägenheter med stöd i boendesituationen är också viktig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att utbudet av bostäder ökar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-04 Överlämnad: 2015-03-05 Anmäld: 2015-03-06 Svarsdatum: 2015-03-17 Sista svarsdatum: 2015-03-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)