Brister i förberedelserna till Nordic Battle Group

Interpellation 2007/08:8 av Wahlén, Gunilla (v)

av Wahlén, Gunilla (v)

den 19 september

Interpellation

2007/08:8 Brister i förberedelserna till Nordic Battle Group

av Gunilla Wahlén (v)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I Värnpliktsrådets rapport NBG – Fyra månader kvar riktas kritik mot de svenska förberedelserna kring Nordic Battle Group. Rapporten pekar bland annat på allvarliga brister när det gäller information, utbildning och utrustning.

De senaste årens förändring av det svenska försvaret, från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, har lett till att värnpliktiga har kommit att bli en viktig rekryteringsbas för krävande och komplicerade internationella insatser. Värnpliktsrådet menar att den information om NBG som Försvarsmakten förser de värnpliktiga med är bristfällig och inte tillräckligt saklig och objektiv.

I rapporten lyfts även fram brister både i utbildningen av soldater som ska ingå i NBG och i den utrustning de ska använda. Värnpliktsrådet känner oro för att soldaternas skydd och säkerhet prioriteras bort till förmån för att hålla tidsschemat samt hålla kostnaderna nere.

Att det är svårt att få information om och insyn i NBG:s verksamhet är också något som tas upp i rapporten. Värnpliktsrådet kräver en större öppenhet och menar att verksamheten måste utvärderas och debatteras innan ett beslut kan tas att skicka i väg svenska soldater utomlands.

Med anledning av det som framförts ovan vill jag ställa följande fråga till försvarsministern:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att rätta till de brister i information, säkerhet och öppenhet i förberedelserna kring Nordic Battle Group som framkommit av Värnpliktsrådets rapport?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-19 Anmäld: 2007-09-20 Svar fördröjt anmält: 2007-10-02 Besvarad: 2007-10-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)