De ekonomiska konsekvenserna av Gy 11

Interpellation 2010/11:224 av Damberg, Mikael (S)

av Damberg, Mikael (S)

den 22 februari

Interpellation

2010/11:224 De ekonomiska konsekvenserna av Gy 11

av Mikael Damberg (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Den 2 december 2010 beslutade ett enigt utbildningsutskott att uppdra åt regeringen att återuppta förhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting kring de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna som den nya gymnasieskolan kan förväntas ge. Betänkandet fastställdes sedan i riksdagens kammare. Bakgrunden till beslutet var skillnaderna mellan regeringens och Sveriges Kommuner och Landstings respektive analyser av de ekonomiska effekterna av Gy 11. Frågan om finansieringsprincipens tillämpning i den nya gymnasieskolan och bristen på samsyn mellan regeringen och SKL har även diskuterats i finansutskottet (bet. 2010/11:FiU1). Medan regeringen menar att Gy 11 ger utrymme för kraftiga besparingar under de kommande åren, har SKL ifrågasatt den slutsatsen. SKL har även visat hur dessa besparingar motsvarar flera tusen lärartjänster. För att riksdagen ska ha välgrundade beslutsunderlag att ta ställning till är det av stor vikt att reda ut detta. När riksdagen slår fast reella minskningar av statsanslagen får detta inte grunda sig på en osäker analys av möjliga dynamiska effekter av Gy 11.

Mina frågor till utbildningsministern är följande:

-      Hur ser utbildningsministern på den differens som åtminstone i dagsläget föreligger mellan regeringens och SKL:s prognoser av Gy 11:s effekter?

-      Har utbildningsministern och regeringen vidtagit några åtgärder med anledning av riksdagens beslut att uppmana regeringen att återuppta förhandlingar med SKL?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-22 Anmäld: 2011-02-28 Besvarad: 2011-03-01 Sista svarsdatum: 2011-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)