Den ökande inflationen

Interpellation 2021/22:172 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Inflationen har sedan den globala finanskrisen 2008 lyckats hållas under 2,5 procent i Sverige. Detta utifrån det mål på cirka 2,0 procent som Riksbanken har som uppdrag att hålla. Att inflationsmålet hålls och ligger stabilt är avgörande för att löner och pensioner inte ska förlora värde när enskilda ska betala sina räkningar eller göra inköp.

Nu har inflationen under oktober månad 2021 stigit till 3,1 procent. En inflation som till stor del beror på de ökade energipriserna på el och bensin/diesel. En inflation som gör att bil pendlande människors lön urholkas och pensionärers elräkningar tar en större del av pensionen.

Energipriser, bensin- och dieselpriser samt hur elproduktionen fungerar är inget som den svenska riksbanken kan påverka. Trots detta är det nu en av de faktorer som har och troligen kommer att ha den största påverkan på privatekonomin och inflationen.

Svensk energipolitik har därmed blivit en faktor som påverkar ekonomi och inflation historiskt mycket. 

Min fråga till finansminister Mikael Damberg lyder:

 

Avser ministern, utifrån den nu ökade inflationen som beror på de ökade energipriserna, att vidta några åtgärder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-06 Överlämnad: 2021-12-07 Anmäld: 2021-12-08 Svarsdatum: 2022-01-14 Sista svarsdatum: 2022-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)