Den utlovade höjningen av studiemedlen

Interpellation 2007/08:834 av Pertoft, Mats (mp)

av Pertoft, Mats (mp)

den 15 augusti

Interpellation

2007/08:834 Den utlovade höjningen av studiemedlen

av Mats Pertoft (mp)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

Inför höstens terminsstart på landets högskolor rapporterar medierna om studenters ekonomiska situation. Det är tydligt att den låga nivån på studiemedlen ytterligare försvårar för studenterna att nå goda studieresultat.

Mest aktuellt just nu är därutöver studenternas boendesituation. Från alla större universitetsstäder rapporteras om en omfattande bristsituation när det gäller studentbostäder. De låga studiemedlen omöjliggör för studenterna att ge sig ut på den normala bostadsmarknaden. Till och med nybyggda studentbostäder, som i Kista, är för dyra för studenter med enbart studiemedel.

Tre av fyra regeringspartier lovade inför valet att höja studiemedlen. Högskoleministern lovade i alliansens namn i december 2007 i kammardebatten att så skulle ske. Läget för Sveriges studenter är i dag allvarligt och det behövs ett konkret besked.

Min fråga till statsrådet är:

När kommer statsrådet att presentera en höjning av studiemedlen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-08-15 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-08-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)