Det kommunala vetot

Interpellation 2020/21:90 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Vid etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk finns i dag krav på att etableringen aktivt ska tillstyrkas i den aktuella kommunen, även kallat för det kommunala vetot. Detta innebär att det definitiva beslutet kring stora vindkraftsetableringar fattas så nära medborgarna som möjligt, vilket är angeläget ur ett demokratiskt perspektiv.

Innan det kommunala vetot infördes 2009 rådde en ordning där uppförandet av vindkraftverk prövades enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Man såg ett behov av att förenkla processen och slippa dubbla prövningar. När förenklingar genomfördes och dubbelprövningen avskaffades infördes det kommunala vetot för att ett kommunalt inflytande skulle kvarstå med syftet att det uttryckligen inte skulle minska.

Nyligen aviserade regeringen att man nu avser att avskaffa det kommunala vetot och att förslaget ska snabbutredas. De skäl som regeringen framfört är att dagens veto utgör ett hinder för vindkraftsetableringar. Något som Sverigedemokraterna vänder sig starkt emot. 

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att verka för att begränsa det kommunala självbestämmandet vid etablering av vindkraft?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är inlämnad Inlämnad: 2020-10-26 Överlämnad: 2020-10-27 Anmäld: 2020-11-03 Sista svarsdatum: 2020-11-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.