Det slitna järnvägsnätet

Interpellation 2021/22:488 av Patrik Jönsson (SD)

av Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikanalys rapport gällande punktlighet på järnväg för första kvartalet 2022 är en ytterst nedslående läsning. Rapporten visar på hur det slitna järnvägsnätet genererar usla förseningssiffror för järnvägstrafiken. 14 procent av alla persontåg var försenade under det första kvartalet 2022. Det är 3 procentenheter mer än under motsvarande period i fjol och de sämsta kvartalssiffrorna sedan mätningar började genomföras 2013, enligt Trafikanalys. Sämst på att hålla tidtabellen var långdistanstågen. En tredjedel av dessa var mer än fem minuter försenade eller inställda. Enligt professor Bo-Lennart Nelldal, KTH, beräknas samhällets kostnader för förseningstimmarna landa på cirka 2 miljarder. Utöver detta sjunker tilltron till järnvägen som transportsystem, och förseningarna drabbar pendlarna hårt i sin vardag. 

Trots betydligt mer pengar till järnvägen har man inte lyckats producera mer underhåll. Resultatet har snarare varit ökad administration, fler tjänstemän, mer byråkrati och kostsamma upphandlingar. Det som nu behövs är ett rejält krafttag mot den växande underhållsskulden, som enligt Trafikverket nu beräknas till ofattbara 45 miljarder. Oberoende av att vi beslutat att kraftigt höja ramanslaget den kommande tolvårsperioden bedömer Trafikverket att underhållsskulden kommer att öka snarare än att minska. Med hänsyn till det stora tillskott Trafikverket nu får är det inte rimligt att standarden på järnvägsnätet tillåts sjunka. För att komma till rätta med förseningarna behöver standarden på järnvägsnätet i stället höjas, vilket vi anser behöver mer resurser men också en annan organisation. 

Med anledning av texten ovan vill jag ställa en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern och regeringen att agera för att minska tågförseningarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-11 Överlämnad: 2022-05-11 Anmäld: 2022-05-12 Sista svarsdatum: 2022-06-02 Svarsdatum: 2022-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)