Det svenska jordbrukets konkurrenskraft

Interpellation 2021/22:224 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Det svenska jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet hämmas redan sedan tidigare av höga skatter och omfattande administration. Under det senaste året har drivmedelskostnaderna ökat, vilket har bidragit till att ytterligare försämra konkurrenskraften.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-16 Överlämnad: 2021-12-16 Anmäld: 2021-12-17 Svarsdatum: 2022-01-20 Sista svarsdatum: 2022-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)