Detaljstyrning av lärarutbildningen

Interpellation 2009/10:429 av Strand, Thomas (s)

av Strand, Thomas (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:429 Detaljstyrning av lärarutbildningen

av Thomas Strand (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Den borgerliga regeringen har lagt fram två propositioner som spretar åt olika håll. I propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor lämnar regeringen förslag som den menar leder till avregleringar och minskad detaljstyrning av den högre utbildningen. I lärarutbildningspropositionen, Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, finner vi förslag som går åt rakt motsatt håll. I denna proposition handlar det om mer regleringar och mer detaljstyrning. Det är inte konsekvent och det är märkligt.

Detaljstyrningen av lärarutbildningen är häpnadsväckande när man jämför med andra högskoleutbildningar. Jämför vi med utbildningen till ingenjör så finns det inte exakta beslut om vilka inriktningar som ska finnas på utbildningen utan det avgör lärosätena själva.

En akademisk utbildning ska vara forskningsbaserad. För att en utbildning ska kunna vara forskningsbaserad krävs det att den i första hand styrs av relevant vetenskap och inte av politiska överväganden. Den borgerliga regeringens detaljstyrning av lärarutbildningen hotar dock utbildningens möjlighet att vara akademisk. Till skillnad från andra universitetsutbildningar kommer den inte att styras av akademin utan av en detaljerad förordning.

Jag vill därför fråga utbildningsministern varför han inte agerar för att lärarutbildningen ska behandlas som alla andra högskoleutbildningar.

Jag vill också fråga utbildningsministern vilka forskningsstudier han haft till grund för motivet att detaljstyra lärarutbildningen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-28 Sista svarsdatum: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)