Effekter av höjda skatter på transporter

Interpellation 2019/20:313 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige är ett land med stora avstånd med viktiga näringar och arbetstillfällen som ligger långt utanför våra större städer. Sammanhållningen i Sverige äventyras nu av skattehöjningar som främst riktas mot dem som bor utanför våra större städer. Den frustration som denna orättvisa politiska kurs ger upphov till hos medborgarna är befogad i stor utsträckning.

Regeringen tycks pressa igenom skattehöjning efter skattehöjning utan gedigna konsekvensanalyser om hur dessa bördor påverkar förutsättningarna att leva och verka i hela landet, liksom sysselsättning och tillväxt. Sverige ska använda ekonomiska styrmedel för att minska vår påverkan på natur och klimat. Men Sverige behöver ta tag i klimatutmaningen där den är som störst – i stället för att pressa igenom symbolpolitiska skattehöjningar som slår hårdast mot landsbygden och dem som bor utanför våra storstadsområden.

Sverige spås under året ha lägst tillväxt i hela EU, och arbetslösheten tillhör de högsta i EU. Regeringens ekonomiska politik imponerar inte. Utan krisinsikt fortsätter finansministern dock att pressa igenom nya skattebördor som urholkar förutsättningarna för Sverige att vända utvecklingen.

Mina frågor till finansminister Magdalena Andersson är följande:

 

1. Avser ministern att vidta några kompensatoriska åtgärder för att motverka negativa effekter på tillväxten på grund av höjningen av drivmedelsskatterna och införandet av flygskatten?

2. Bedömer ministern att ministerns åtgärder när det gäller skatt på drivmedel, fordon och flyget har påverkat förutsättningarna för tillväxt och högre sysselsättning utanför våra större städer, och i så fall på vilket sätt?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2020-02-03 Överlämnad: 2020-02-05 Anmäld: 2020-02-06 Sista svarsdatum: 2020-02-19 Återtagen: 2020-03-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.