Elever som blir kränkta för sin tro

Interpellation 2019/20:353 av Gudrun Brunegård (KD)

av Gudrun Brunegård (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I dag publicerades rapporten Unga troende i samhället av Sveriges kristna råd. Den påvisar en problematisk situation för många unga troende. Rapporten följdes upp med en debattartikel i Svenska Dagbladet, undertecknad av presidiet i nämnda råd: Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, Daniel Alm, föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan, Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop, syrisk-ortodoxa kyrkan, Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan och Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd. Jag citerar från artikeln:

”Den 1 januari blev barnkonventionen svensk lag vilket kyrkorna länge arbetat för. Hur kan denna förändring vara till stöd för religionsfriheten för barn och ungdomar i Sverige? Sveriges kristna råds enkätundersökning visar att varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tros skull och att det i vissa fall är lärare som kränker. Det gör att många unga troende döljer sin tro.”

Vidare står det följande:

”I enkätundersökningen deltog 393 kristna ungdomar från olika kyrkotraditioner. Huvudfrågan var om de blivit utsatta för kränkningar med anledning av sin tro. Av de svarande anger varannan ung person att de har upplevt sådana kränkningar. De anger att kränkningarna är vanligast i samband med skolans naturvetenskapliga ämnen och inom religionskunskapen. Ungdomar uppger att lärare har en ’dumförklarande ton när det gäller kristendomen i förhållande till vetenskapen’ och beskriver hur religionslärare på gymnasiet ägnar sig åt ’raljerande över tro’.

En ung person som tillhör en ortodox kyrka skriver: ’Jag blev kallad dum, fick kommentarer som ”tror du på tomten också”, hånades med vulgära skämt om min tro … Värst var min gymnasielärare i geografi. Jag lyfte det flera gånger men fick inget stöd av någon i skolan’.”

Och följande:

”Enkätundersökningen frågade också vem som uttalat sig nedsättande om religiös tro och troende. De flesta svarade att det var kamrater men en dryg fjärdedel anger att det var lärare. Var fjärde troende som upplever sig kränkt blir alltså utsatt av en lärare i den offentliga skolan.”

Detta är naturligtvis oacceptabelt. Ingen elev ska utsättas för kränkningar i skolan, allra minst av sin lärare, en auktoritet som eleven står i beroende till. Enligt min uppfattning är det helt ovärdigt, i ett land som var bland de första som ratificerade barnkonventionen, att barns rätt till en tro kränks.

Vid en tidigare debatt i riksdagens kammare har jag uppfattat att utbildningsministern delar min uppfattning att elever inte ska utsättas för kränkningar för sin tro i skolan.

Med hänvisning till detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Hur avser regeringen att försäkra sig om att elever inte kränks i skolan för sin tro och att de ska tas på allvar när de anmäler kränkningar?
  2. Hur kan regeringen ombesörja fortbildning för lärare och annan personal om läroplanen, barnkonventionen och Europakonventionen och konsekvenserna av dessa, vad gäller respekt för tro och religiösa uttryck?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-20 Överlämnad: 2020-02-20 Anmäld: 2020-02-21 Svarsdatum: 2020-03-06 Sista svarsdatum: 2020-03-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)