En nationell drönarstrategi

Interpellation 2017/18:30 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Riksdagen har under det gångna riksdagsåret fattat beslut om att tillkännage för regeringen att den bör ta fram en nationell strategi angående drönare. Syftet är dels att hantera de risker som uppkommer i och med den nya tekniken, dels att ta till vara på de nyttor den kan medföra.

I och med den tekniska utvecklingen på flera områden ökar möjliga användningsområden för drönare ständigt. Beroende på vilken teknik som lastas på farkosten och vilka förmågor själva drönaren har kan fler och fler nyttor skapas samtidigt som fler risker måste hanteras. En nationell strategi i enlighet med riksdagens beslut kan samla dessa frågor som rör just drönare på ett överskådligt sätt, vilket är nödvändigt för att hantera denna växande fråga.

Transportstyrelsen har gjort ett viktigt arbete med att ta steg mot mindre stelbenta regleringar av flygning i kontrollzoner runt flygplatser, och riksdagen har stiftat lag för att möjliggöra användning av kameror på drönare på ett mer ändamålsenligt sätt samtidigt som den personliga integriteten säkerställs. Easa (den europeiska luftfartsmyndigheten) har ett pågående arbete för att skapa mer enhetliga regler inom EU för användning av drönare, och i Västervik har det etablerats en testbädd för drönare och därtill knuten teknik. Allt detta är väldigt bra men det räcker inte. Mer behöver göras för att Sverige ska bli ett föregångsland i drönarfrågan.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för tillvarata de nyttor drönartekniken skapar?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att hantera de risker som drönartekniken innebär?
  3. Hur kommer processen för den nationella drönarstrategin att se ut?
  4. På vilket sätt kommer statsrådet att i riksdagen förankra sitt arbete med en nationell drönarstrategi?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-11 Överlämnad: 2017-10-12 Anmäld: 2017-10-13 Svarsdatum: 2017-10-24 Sista svarsdatum: 2017-10-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)