En ny bibliotekslag

Interpellation 2011/12:217 av Ehn, Tina (MP)

av Ehn, Tina (MP)

den 2 februari

Interpellation

2011/12:217 En ny bibliotekslag

av Tina Ehn (MP)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Den nuvarande bibliotekslagen instiftades 1996. Den tillförsäkrar varje invånare i Sverige tillgång till bibliotek med avgiftsfria boklån.

Lagen förpliktar även de svenska biblioteken att samverka. Bibliotekslagen tar sin utgångspunkt i, främst det svenska folkbiblioteket och, hur biblioteken ska organiseras. Under de 16 år som gått sedan lagen trädde i kraft har omvärldsförändringar ägt rum som medfört förändringar i medborgarnas förväntningar och i förutsättningar för bibliotekens verksamhet. Det finns ett behov av utveckling inom bibliotekssektorn, också i lagstiftningen som ramar in biblioteksverksamheten.

Det finns ett behov av en bibliotekslag som utgår från den funktion biblioteksverksamheten ska fylla i samhället, men som möjliggör fler än ett sätt att organisera verksamheten. Medborgarperspektivet som fanns i kulturutredningen skulle bättre behöva återspeglas i bibliotekslagen. Lagen behöver också bättre spegla bredden på bibliotekssektorn.

Inom bibliotekssektorn hörs röster som pekar på behovet av lösningar också på andra utmaningar för biblioteken: digitalisering, e-böcker, kvalitetskriterier, tillsynen och en vision för biblioteken i det framtida informationssamhället.

En reviderad bibliotekslag bör vara neutral i förhållande till teknik, medier och driftsformer. Den bör också innehålla kvalitativa aspekter avseende mediebestånd för att säkerställa mångfald, kvalitet och tillgänglighet för alla. Bibliotekslagen bör dessutom innehålla bestämmelser om uppföljning av lagen, något som i dag saknas.

Regeringen aviserade i samband med höstbudgeten 2008 att bibliotekslagen skulle utvärderas under innestående mandatperiod. Uppdraget gavs året efter till en konsult som i mars 2010 lämnade förslag på en reviderad bibliotekslag. Sedan dess har det tyvärr inte hänt något alls.

Flera av förslagen i konsultrapporten om reviderad bibliotekslag är goda. Lagen får i rapporten ett tydligare barnperspektiv. Bibliotekens mångfaldiga uppdrag tydliggörs bortom läsfrämjandet: den fria åsiktsbildningen, att stödja alla slags lärprocesser, att erbjuda ett rum och gemenskap tillgänglig för alla oavsett språk eller funktionshinder, att göra kulturarv tillgängliga och att överbrygga digitala klyftor. Omvärldsförändringar och utvecklingen inom teknik och informationshantering stannar dock inte upp för att arbetet på Kulturdepartementet gör det. Den föreslagna bibliotekslagen som fortfarande är under beredning på departementet börjar också bli till tiden kommen.

Bibliotekssektorn i Sverige har stort behov av en ny lagstiftning som kan möjliggöra utveckling och ta vara på den kraft och den kreativitet som finns inom sektorn. Ansvaret för att ett sådant lagförslag kommer till riksdagens bord ligger på kulturministern.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga kulturministern följande:

Avser kulturministern att ta några initiativ för en förändrad bibliotekslag?

Vilka övriga initiativ avser kulturministern att ta för att främja bibliotekens utveckling i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-02 Anmäld: 2012-02-02 Sista svarsdatum: 2012-02-23 Besvarad: 2012-02-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.