En reformerad planprocess för ett ökat bostadsbyggande och sänkta kostnader

Interpellation 2013/14:25 av Palm, Veronica (S)

av Palm, Veronica (S)

den 3 oktober

Interpellation

2013/14:25 En reformerad planprocess för ett ökat bostadsbyggande och sänkta kostnader

av Veronica Palm (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Bostadsbristen är ett av de större hindren för Sveriges möjligheter till jobb och tillväxt. Många utanför politiken pekar på vikten av reformer i plan- och bygglagen som ett sätt att öka produktionen och därför fattade riksdagen beslut i betänkande 2012/13:CU9 att ge regeringen till känna att tillsätta en parlamentarisk PBL-kommitté i syfte att samlat ta ansvar för att få till stånd nödvändiga förändringar.

Min enkla fråga till bostadsministern är:

När kommer regeringen att verkställa riksdagens beslut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-10-03 Anmäld: 2013-10-03 Besvarad: 2013-10-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)