Ett långsiktigt och hållbart asylsystem

Interpellation 2017/18:57 av Tobias Billström (M)

av Tobias Billström (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Sverige behöver en migrationspolitik som är långsiktig och hållbar. I en tid när så många människor är på flykt är det viktigt att Europa och övriga delar av världen kan erbjuda skydd undan krig och förtryck. Samtidigt måste mottagandet i Sverige fungera i praktiken. Lagar och regler behöver vara utformade på ett sätt som ligger i linje med andra länder i vår närhet. 

På fyra år har det kommit över 300 000 asylsökande till Sverige, och vi har haft ett oproportionerligt stort mottagande av asylsökande i förhållande till jämförbara länder. Vi kan konstatera att EU:s gemensamma asylsystem inte har fungerat. Att det kommit många asylsökande till Sverige på kort tid bidrar till stora påfrestningar i delar av samhället. Det är i dag brist på till exempel skolplatser, lärare och socialsekreterare. Vi måste säkerställa att myndigheter och kommuner klarar sina uppdrag. 

För att skapa ett hållbart mottagande och upprätthålla förtroendet för och legitimiteten i asylsystemet behöver asylprocessen präglas av ordning och reda. Vi behöver ha tydliga regelverk som skapar förutsättningar och förutsägbarhet. Det finns skäl att i framtiden överväga en reformering av EU-systemet så att asylrätten som regel utövas vid EU:s yttre gräns och flyktingar fördelas mellan EU:s länder utifrån kvoter. Om en sådan förändring ska bli aktuell är det således på längre sikt, inom ramen för EU och med respekt för asylrätten. 

Även innan ett nytt asylsystem träder i kraft behöver Sverige en migrationspolitik som är hållbar. Ett led i att skapa långsiktighet och förutsägbarhet är att åtgärder såsom tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring bör bli permanenta och gälla även efter att giltighetstiden av den tillfälliga lag som nu gäller har gått ut.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Avser statsrådet att säkra långsiktighet och förutsägbarhet genom att göra den nu gällande tillfälliga lagstiftningen permanent?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-24 Överlämnad: 2017-10-25 Anmäld: 2017-10-26 Svarsdatum: 2017-11-14 Sista svarsdatum: 2017-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)