Ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten

Interpellation 2015/16:82 av Mats Persson (FP)

av Mats Persson (FP)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

En majoritet av svenska folket ser mångfalden av aktörer inom välfärden som något naturligt. Att kunna välja mellan en fristående eller kommunal skola handlar som elev och förälder om att kunna välja en skola efter egen övertygelse om var man lär sig bäst. Att kunna välja mellan en privat och en offentligt driven vårdcentral handlar för många om att kunna välja ett annat alternativ om man inte är nöjd. 

Denna valfrihet riskerar att slås undan om regeringen förverkligar sina planer på de vinstförbud och vinstbegränsningar som för tillfället utreds i den så kallade Välfärdsutredningen. Samtidigt riskerar det att bli en dyr nota för skattebetalarna i form av skadestånd. 

Nyligen presenterades en rapport som professor Lars Henriksson vid Handelshögskolan i Stockholm tagit fram på uppdrag av organisationen Svenskt Näringsliv. Slutsatsen från rapporten är att ett vinstförbud eller vinstbegränsningar inte är förenliga med EU-rätten, och det råder stor osäkerhet om de tänkta förslagen är förenliga med grundlagen. Rapporten pekar också på att det finns stora risker med vinstbegränsningar och att de juridiska problemen också riskerar att leda till omfattande skadestånd mot den svenska staten. 

Vi ska ha ordning och reda i välfärden, men det är inte detsamma som att förbjuda vinster. Riksdagen beslutade, efter initiativ från Alliansen, att den pågående utredningen ska kompletteras med att titta på regelförändringar som förbättrar möjligheten till kravställande och uppföljning av kvalitet och lämna förslag på konkreta sanktioner för välfärdsaktörer som inte lever upp till kraven. Enligt Alliansens initiativ ska dessutom utredningen analysera hur det kan skapas goda möjligheter för små och nya aktörer att starta och driva välfärdsverksamheter genom att föreslå åtgärder för att minska inträdes- och tillväxthinder. 

Folkpartiet liberalernas utgångspunkt är att det behövs regler som säkerställer långsiktighet och kvalitet, men att det är helt fel väg att gå att begränsa eller förbjuda vinst. Ty om man enbart kan gå med förlust kommer ingen att vilja starta företag. 

Undersökningar visar också att den pågående utredningen av vinstförbud har skapat en våt filt över alla enskilda välfärdsverksamheter, där den stora osäkerheten om framtiden gör att viljan att investera är mycket låg. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi: 

 

Överväger statsrådet att besluta om ytterligare tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen med anledning av professor Lars Henrikssons klargöranden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-20 Överlämnad: 2015-10-20 Anmäld: 2015-10-21 Svarsdatum: 2015-11-05 Sista svarsdatum: 2015-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)