Färre skolinspektioner

Interpellation 2018/19:297 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Statens skolinspektion är en av våra viktigaste myndigheter och har med nuvarande modell verkat i tio år. Myndigheten sköter inte bara tillståndsprövningar av friskolor utan har även det viktiga uppdraget att vara statens och den nationella nivåns verktyg för att följa upp skolors resultat och kvalitet utifrån skollagen. Myndigheten granskar bland annat frågan om arbetsro och studiero, hur lärarbehörigheten ser ut och huruvida elever i behov av stöd får det i skolan eller inte. Myndigheten genomför dels tillsyn, dels kvalitetsuppföljningar.

Det är uppenbart att uppdraget blir alltmer omfattande och komplext. Fler ärenden kräver mer resurser samt flera och återkommande inspektioner. Att granskningar avslutas på ett korrekt sätt är avgörande för att säkerställa att skolorna verkligen har åtgärdat eventuella brister.

Skolinspektionen flaggar nu för att den inte kommer att kunna behålla dagens ambitionsnivå när det gäller antalet inspektioner och granskningar. Resursläget och allt fler komplexa ärenden leder till att färre orter och färre skolor får besök, vilket försämrar myndighetens närvaro ute på fältet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Kommer regeringen att säkerställa att alla skolor i Sverige kvalitetsgranskas under en viss tidsintervall?
  2. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att inte bara akuta ärenden ska prioriteras?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-19 Överlämnad: 2019-06-19 Anmäld: 2019-06-24 Svarsdatum: 2019-08-29 Sista svarsdatum: 2019-08-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.