FN:s barnkonvention

Interpellation 2017/18:531 av Tobias Billström (M)

av Tobias Billström (M)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Regeringens förslag att inkorporera FN:s barnkonvention har mött stor kritik. Bestämmelserna i konventionen är allmänt hållna och liknar snarare mål- eller portalparagrafer än bestämmelser som lätt och tydligt kan tillämpas på enskilda fall. Genom förslaget lämnar regeringen ett stort ansvar till domstolarna, som både måste uttolka bestämmelserna och avgöra hur bestämmelserna ska tillämpas vid eventuella lagkonflikter.

Oförutsebarheten i förslagen ökar också genom att regeringen föreslår att man först inkorporerar konventionen för att därefter utreda hur konventionen behandlas i svensk lagstiftning och analysera konventionsbestämmelsernas innebörd utifrån svenska förhållanden. Ordningen borde förstås vara den omvända, vilket också Lagrådet har påpekat.

Ett tydligt exempel på en lagkonflikt som kan uppkomma är artikel 20 i konventionen, där möjligheten att placera ett barn enligt kafalah nämns. Kafalah är ett islamiskt juridiskt begrepp som liknar adoption men som inte tillämpas i svensk rätt. Genom att inkorporera barnkonventionen enligt regeringens förslag kan kafalah få en rättslig betydelse i svensk rätt.

I Frankrike får fransk domstol inte längre besluta om adoption när ett barn tidigare har omhändertagits enligt kafalah (om barnet inte är fött i Frankrike och har sitt hemvist där). Denna rättsutveckling riskerar vi också att få i Sverige om regeringens förslag blir verklighet.

Detta är risker som Moderaterna inte är villiga att ta. Barns rättigheter är för viktiga för att reduceras till symbolpolitik.

Med bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

1. Hur säkerställer statsrådet att kafalah inte kommer att tillämpas, trots att det nu får en rättslig betydelse i svensk rätt?

2. Hur ser statsrådet på att förslaget att inkorporera barnkonventionen innebär att lagstiftningsmakt överförs från riksdagen till domstolarna?

3. Är statsrådets uppfattning att en inkorporering av barnkonventionen är det bästa och mest effektiva sättet att stärka och utveckla barns rättigheter i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-04 Överlämnad: 2018-05-07 Anmäld: 2018-05-14 Sista svarsdatum: 2018-05-28 Svarsdatum: 2018-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)