Folkbibliotekets roll i samhället

Interpellation 2010/11:422 av Berg, Bengt (V)

av Berg, Bengt (V)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:422 Folkbibliotekets roll i samhället

av Bengt Berg (V)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Bibliotekens roll i det svenska samhället kan inte överskattas. Traditionellt står biblioteken för en bildningskultur som kanske kommer alla innevånare i landet till del. I bibliotekens roll ingår att tillhandahålla alla sorters litteratur, såväl smal som bred, och även att bidra till att sprida andra typer av medier.

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla, det är självklart, och även tillgodose grupper med särskilda behov. I bibliotekstanken ingår att det är vår gemensamma kultur vi värnar. Biblioteken ska vara oberoende från såväl politiska som kommersiella hänsyn.

I kommun efter kommun föreslås nu att bibliotek inte längre ska drivas av det allmänna utan i stället av det privata näringslivet. Vänsterpartiet anser att detta riskerar att utarma folkbibliotekstanken och jag vill därför fråga ministern:

1. Avser kulturministern att vidta åtgärder för att skydda de allmänna biblioteken från att kommersiella intressen tar över på folkbildningens bekostnad?

2. Avser kulturministern att ta initiativ till att bibliotekslagen ses i över i syfte att garantera bibliotekens oberoende?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)