Förändrade betygskrav i svenska

Interpellation 2021/22:188 av Arin Karapet (M)

av Arin Karapet (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Den 6 september släppte Skolinspektionen en rapport där de granskat 28 utvalda grundskolor som under tio års tid haft en hög andel elever som inte fått godkänt betyg. I rapporten framkommer det – vilket för många är känt – att vi har väldigt många elever med utländsk bakgrund som har bristande kunskaper i svenska eller saknar kunskaper från grundskolans tidigare år.

I stället för att täppa igen de stora kunskapsluckorna och kraven med undervisning i svenska språket öppnade utbildningsministern upp för att sänka kraven för att få godkänt betyg och behörighet till gymnasiet.

Mot denna bakgrund önskar jag ställa en fråga till utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vad låg till grund för det ställningstagande som ministern gjorde om sänkta krav för godkänt betyg i svenska och därtill gymnasiebehörighet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-09 Överlämnad: 2021-12-10 Anmäld: 2021-12-13 Svarsdatum: 2022-01-14 Sista svarsdatum: 2022-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)