Förändring i jaktförordningen

Interpellation 2015/16:439 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Allianspartierna väckte under hösten 2015 ett utskottsinitiativ om att regeringen bör fullfölja intentionerna bakom den rovdjurspolitik som riksdagen beslutade 2013 och det tillkännagivande om en fortsatt selektiv jakt efter varg som riksdagen beslutade under våren 2015. Utskottsinitiativet behandlades under december 2015 i ett eget betänkande (bet. 2015/16:MJU12), i vilket riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen angående beslutsordningen för skydds- och licensjakt efter varg. Skälet för Alliansens utskottsinitiativ var att regeringen valde att arbeta för att riva upp den rådande ordningen för överprövning av beslut om skydds- och licensjakt efter varg – en ordning som tagits fram för att undvika långa domstolsbehandlingar av sådana beslut. Tidigare har beslut om skydds- och licensjakt efter varg i mycket stor utsträckning inte kunnat genomföras på grund av långa ledtider vid domstolsprövningar. Den ordning som alliansregeringen genomförde genom ändring av jaktförordningen hänvisar i stället överklaganden av sådana beslut till Naturvårdsverket, som också är slutlig instans för överprövning.

Vid regeringens sammanträde torsdagen den 25 februari 2016 ändrade regeringen jaktförordningen, så att överklaganden av länsstyrelsernas beslut om skydds- och licensjakt efter varg ska göras direkt till allmän förvaltningsdomstol. Med det har regeringen i ett slag rivit upp hoppet om att en fungerande och effektiv förvaltning av vargstammen kan åstadkommas. Regeringsföreträdare har förvisso talat om ett skyndsamhetskrav på förvaltningsdomstolarna och att överprövning i ärenden om skydds- och licensjakt efter varg ska kunna centraliseras till en förvaltningsdomstol. Dock har regeringen hittills inte redovisat för hur eller när detta ska kunna genomföras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

  1. Hur resonerade statsrådet och regeringen när man valde att gå emot riksdagens tillkännagivanden till regeringen?
  2. Har statsrådet och regeringen för avsikt att tillse att det skyndsamhetskrav på förvaltningsdomstolarna man talat om ska bli verklighet?
  3. Hur avser statsrådet att agera ifall skyndsamhetskravet inte uppnås?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-02-25 Överlämnad: 2016-02-26 Anmäld: 2016-03-01 Sista svarsdatum: 2016-03-11 Svarsdatum: 2016-04-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (17 anföranden)